Regulamin dostaw sklepu internetowego Stokrotka On-line 
obowiązujący od dnia 6 października 2020

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania dostaw towarów zakupionych w sklepie internetowym Stokrotka On-line (dalej jako Sklep), którego właścicielem jest spółka „Stokrotka” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000016977, kapitał zakładowy 90.822.000 zł, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634 (dalej: Sprzedawca).
 2. Zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień Towarów za pośrednictwem Sklepu są określone w „Regulaminie sklepu internetowego Stokrotka On-line”, który jest stale dostępny na stronie internetowej www.sklep.stokrotka.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy.
 3. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia regulaminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w tym również w zakresie definicji stosowanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie „Stokrotka” sp. z o.o. w Lublinie za pośrednictwem Sklepu świadczy również usługi dostawy towarów zakupionych w Sklepie. 
 5. Każdy użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 6. Usługi dostawy są świadczone jedynie na ograniczonym obszarze, określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu.

II. Definicje:

 1. Dostawca – osoba wykonująca dostawę Zamówienia ze Sklepu
 2. Dostawa – dostawa Zamówienia przez Dostawcę pod Adres Dostawy.
 3. Adres Dostawy – adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy.
 4. Towar/Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.
 5. Zamówienie z Dostawą - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów i Dostawy, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu Dostawy i akceptacją treści Regulaminu.
 6. Termin Dostawy - wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym nastąpić ma Dostawa
 7. Odbiór Zamówienia – odbiór Towarów przez Klienta lub inną osobę pod Adresem Dostawy. 

III. Warunki Składania Zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia z Dostawą odbywa się w Terminie Dostawy, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia.
 2. Wchodząc na stronę Sklepu w celu złożenia Zamówienia z Dostawą Klient wpisuje kod pocztowy adresu pod który ma być realizowana Dostawa, celem zweryfikowana możliwości Dostawy pod dany adres. 
 3. Koszt Dostawy oraz dostępne Terminy Dostawy są widoczne w Koszyku. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru Terminu Dostawy oraz akceptuje koszt Dostawy, który jest dodawany do końcowej płatności za Zamówienie, jak również wskazuje Adres Dostawy i numer telefoniczny do kontaktu. 

IV. Warunki sprzedaży Towaru z Dostawą 

 1. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru w Sklepie Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu pomniejszenia Zamówienia w tej części, zaproponowania produktu zamiennego lub anulowania Zamówienia w całości.
 2. Towar jest dostarczany wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia.
 3. Maksymalna waga produktów złożonych w pojedynczym zamówieniu wynosi 25 kg.
 4. W Sklepie dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi (m.in. mięso, warzywa, owoce). Cena takiego Produktu określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Ostateczna cena jaką Klient powinien zapłacić za Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru. Ostateczna waga i cena Towaru może się różnić od wskazanej w Zamówieniu złożonym przez Klienta, tj. może być mniejsza o 20%. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu nadpłaconej kwoty Klientowi.
 5. Zamówione Towary są pakowane w torby firmowe. Klient składając Zamówienie ponosi stałą opłatę w wysokości 2,99 zł za opakowanie, w którym Towary zostaną przygotowane do odbioru. Kwota ta będzie automatycznie doliczana do wartości Koszyka.
 6. Złożenie Zamówienia z Dostawą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefonicznych ze strony Dostawcy pod wskazanym numerem telefonu.

V. Dostawa i Odbiór Towarów

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 2. Klient jest zobowiązany do odbioru Towaru od Dostawcy we wskazanym w Zamówieniu Terminie Dostawy.
 3. Wyboru Terminu Dostawy, spośród dostępnych do wyboru dat i przedziałów czasowych, Klient dokonuje podczas składania Zamówienia i może wówczas wybrać dzień i odpowiedni dwugodzinny przedział czasowy, w którym będzie realizowana Dostawa Zamówienia. 
 4. Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy realizację Dostawy, w szczególności wjazd i wyjazd na osiedle zamknięte, wejście na klatkę schodową, a w uzasadnionych przypadkach odebrać Zamówienie od Dostawcy na zewnątrz budynku (np. utrudniony dostęp/dojazd do miejsca przeznaczenia, pies, stan zagrożenia epidemiologicznego).
 5. Klient ma obowiązek odebrać Zamówienie od Dostawcy w Terminie Dostawy i w tym celu on lub osoba przez niego upoważniona powinna być obecna pod wskazanym Adresem Dostawy w Terminie Dostawy (przez cały wybrany czasokres). Jeżeli pomimo oczekiwania oraz próby kontaktu telefonicznego Klient lub osoba przez niego upoważnione nie odbierze Zamówienia w ciągu 5 minut od stawienia się Dostawcy pod Adresem Dostawy, Dostawca może zakończyć Dostawę, co jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie .. dni od upływu Terminu Dostawy przesyłając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na Adres mailowy.
 6. Osoba która nawiąże kontakt z Dostawcą pod Adresem Dostawy, jest uznawana za osobę upoważnioną do odbioru Zamówienia.
 7. W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia w Terminie Dostawy Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.
 8. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nie odebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni roboczych od anulowania Zamówienia, przy czym Klient nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów Dostawy, w przypadku gdy Dostawa nie została zrealizowana z powodu nie wywiązania się przez Klienta z obowiązków, o których mowa w pkt. VI ppkt. 5 lub 6 powyżej. 
 9. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Zamówienia w Terminie Dostawy z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego Terminu Dostawy, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Klienta, lub anulowania Zamówienia.

VI. Płatności

 1. W przypadku składania Zamówienia z Dostawą Klient dokonuje płatności w chwili składania Zamówienia.
 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
  • kartą płatniczą lub kredytową, 
  • przelewem bankowym.
 3. W celu dokonania płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.
 4. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie płatności on-line na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:

  a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  b) zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;
  c) konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu ;
  d) zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;
 3. Z zastrzeżeniem punktu 13 poniżej, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link oznaczający brak zgody na zmianę Regulaminu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.
 4. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
Zgłoś
błąd
Pomóż nam
udoskonalić nasz sklep!
Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom i stale rozwijać sklep, zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag, problemów, a także nowych funkcjonalności, które Państwa zdaniem ułatwią korzystanie z serwisu. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje!