Reklamacje i zwroty
  Reklamacje i zwroty 
Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w postaci wydania zamówionych Towarów wolnych od wad.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionych Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W razie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo żądać wymiany Towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy. Klient przed dokonaniem odbioru Towarów ma możliwość sprawdzenia przygotowanych zakupów w obecności pracownika Placówki.
Reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, Konta Klienta, Usług oraz Serwisu mogą być zgłaszane w dowolnej formie, a w szczególności:
a) na piśmie, na adres: „Stokrotka” sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej;
b) pocztą elektroniczną, na adres: sklep@stokrotka.pl;
c) za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.sklep.stokrotka.pl (przycisk „Formularz kontaktowy”);
d) w przypadku wykrycia wad w chwili odbioru Towarów, Klient może zgłosić reklamację pracownikowi Placówki.
Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, nr Zamówienia), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznane za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.
Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy do Placówki, w której nastąpił odbiór Towarów.
Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli  na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Klient, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.
Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta  o sposobie załatwienia reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca dokonuje zwrotu  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Placówce, w której Klient dokonał Odbioru Towarów.
Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może także uzyskać informacje dotyczące polubownych metod rozstrzygania sporów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Sądownictwo polubowne zapewniają stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  Zgłoś reklamację 
Formularz Reklamacji
Dane zamawiającego
Opis wady
* podstawą zgłoszenia reklamacji naprawy / zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)
Sposób rozpatrzenia wady
Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania reklamacji):
Załącz pliki
Wybierz pliki które chcesz załączyć
Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz sprawdzić: tutaj
Zgłoś
błąd
Pomóż nam
udoskonalić nasz sklep!
Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom i stale rozwijać sklep, zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag, problemów, a także nowych funkcjonalności, które Państwa zdaniem ułatwią korzystanie z serwisu. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje!