Regulamin sklepu
 Regulamin sklepu internetowego Stokrotka On-line 
obowiązujący od dnia 11 MARCA 2024 roku

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Stokrotka On-line (dalej jako Sklep)
 2. Właścicielem Sklepu jest spółka „Stokrotka” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000016977, kapitał zakładowy 90.822.000 zł, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, nr BDO 000022694, duży przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w związku z przepisami Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@stokrotka.pl lub pod numerem telefonu: +48 502 004 402, na adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, adres strony internetowej: www.sklep.stokrotka.pl.
 4. „Stokrotka” sp. z o.o. w Lublinie za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi zapoznania się z asortymentem Sklepu, prowadzenia Konta Klienta, sprzedaży Towarów przy użyciu Serwisu dostępnego pod adresem: www.sklep.stokrotka.pl, oraz odbioru Towarów w Placówkach. Natomiast zasady dostaw Towarów przedstawia Regulamin Dostaw.
 5. Każdy Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 6. Regulamin w aktualnie obowiązującej treści jest stale dostępny na stronie internetowej www.sklep.stokrotka.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – „Stokrotka” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin (KRS 0000016977), NIP 712-100-83-23.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin i może dokonywać Zamówienia w Sklepie (Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta).
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnych (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnych związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Serwis (Strona Internetowa) - platforma internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, zlokalizowana pod adresem: www.sklep.stokrotka.pl, na którą składają się elementy graficzne i oprogramowanie umożliwiające m.in. zapoznawanie się z treściami prezentowanymi przez Sprzedawcę i świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, w tym zawieranie na odległość (on-line) Umów sprzedaży Towarów. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie mogą także należeć do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Zakazuje się używania Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający prawa lub dobra osobiste osób trzecich, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.
 7. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów przez Sprzedawcę lub umowa świadczenia usług.
 8. Towar/Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu; ceny Towarów, promocje oraz asortyment zamieszczone w Serwisie mogą różnić się od cen towarów, promocji i asortymentu dostępnego w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.
 9. Kategoria Alkohole/Alkohol – szczególny rodzaj Towarów prezentowanych w Serwisie w kategorii Alkohole (dla pełnoletnich Klientów), które mogą być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, przy czym w stosunku do tej kategorii Towarów przewidziane są dodatkowe uregulowania zawarte w Załączniku Nr 2 do Regulaminu. Klient, w którego Zamówieniu znajdują się Towary z kategorii Alkohole zobowiązuje się do odbioru tych Towarów na zasadach opisanych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
 10. Administrator Danych Osobowych – „Stokrotka” sp. z o.o. w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000016977.
 11. Infolinia – jednostka organizacyjna Sprzedawcy, której celem jest telefoniczny kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Infolinia jest dostępna dla Klienta pod numerem telefonu : +48 502 004 402 (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz adresem mail: sklep@stokrotka.pl, od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 16.
 12. Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracji on-line znajdującego się w Serwisie, umożliwiających utworzenie Konta Klienta. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.
 13. Login – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji, umożliwiający wraz z Hasłem zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.
 14. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do Klienta i jego Loginu, ustalany podczas Rejestracji, który może być później zmieniony przez Klienta, a w połączeniu z Loginem umożliwia Klientowi zalogowanie się do Konta Klienta i korzystanie ze Sklepu.
 15. Adres e-mail – adres mailowy Klienta podany podczas Rejestracji lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".
 16. Konto Klienta – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach; za pomocą tego Konta Klient dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi i je aktualizuje.
 17. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, plik pdf, wiadomość e-mail.
 18. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego zawartości oraz ich modyfikację.
 19. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności i akceptacją treści Regulaminu.
 20. Placówka - sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod marką „Stokrotka” lub tzw. darkstore (zorganizowane przez Sprzedawcę miejsce zawierania Umów i Odbioru Towaru dla wybranych kategorii Towarów wraz magazynem), który realizuje Zamówienie i w którym Klient może dokonać Odbioru Zamówienia. Lista Placówek jest zamieszczona w Serwisie i widoczna podczas składania Zamówienia. W celu określenia preferowanej Placówki może zostać wykorzystana funkcja geolokalizacji urządzenia końcowego Klienta.
 21. Termin Odbioru Zamówienia - wybrany przez Klienta dzień i przedział czasowy, w którym Klient dokona odbioru Zamówienia w Placówce.
 22. Odbiór Zamówienia – odbiór Towarów przez Klienta w Placówce.
 23. Napój z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny– szczególny rodzaj Towaru, stanowiący wyrób w postaci napoju będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie, który może być zamawiane przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, przy czym w stosunku do tej kategorii Towarów przewidziane są dodatkowe uregulowania zawarte w Załączniku Nr 3 do Regulaminu. Klient, w którego Zamówieniu znajduje się Napój z Dodatkiem Kofeiny lub Tauryny, zobowiązuje się do odbioru takiego Towaru na zasadach opisanych w Załączniku Nr 3 do Regulaminu.
 24. Usługi – usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności prezentowanie asortymentu Sklepu, zakładanie i prowadzenie Konta Klienta, informowanie o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Sprzedawcę lub kontrahentów Sprzedawcy, przesyłanie Newslettera.
 25. Newsletter - usługa, która umożliwia zainteresowanym osobom nieodpłatne automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS, informacji od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej oraz nowościach produktowych.
 26. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 27. Regulamin Dostaw - określa zasady realizowania dostaw Towarów zakupionych w sklepie internetowym Stokrotka On-line dla przypadków gdy Klient wybiera opcję dostawy pod adres wskazany przez Klienta.

III. Rejestracja

 1. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieokreślony.
 3. Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza, w tym podanie Adresu e-mail i numeru telefonu. Klient jest zobowiązany do podania podczas Rejestracji swoich własnych danych osobowych i do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zakupu Towarów i realizacji usług przez Sprzedawcę. Założenie Konta Klienta wymaga jego aktywowania przez Klienta. W tym celu należy kliknąć w odpowiedni link zawarty w treści wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany podczas rejestracji przez Klienta.
 4. Podczas Rejestracji Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymagania dotyczące treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas Rejestracji.
 5. Logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do logowania osobom nieuprawnionym. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 6. Przed zakończeniem Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.
 7. Warunkiem Rejestracji jest złożenie przez Klienta oświadczeń, że Klient: (i) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść, (iii) jest osobą pełnoletnią.
 8. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem Adresu e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.
 9. Dokonując Rejestracji i składając Zamówienie Klient: 1) zgadza się aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta informacje dotyczące Umów zawieranych w ramach Sklepu, jak również potwierdzenia zawarcia tych Umów, były mu udzielane i dostarczane pocztą elektroniczną na Adres e-mail, 2) zgadza się na otrzymywanie dowodów zakupu dotyczących Umów zawieranych w ramach Sklepu w postaci faktur elektronicznych przesyłanych na Adres e-mail, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.
 10. Klient ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, do zrezygnowania z usługi i usunięcia swojego Konta Klienta. Może to zrobić albo poprzez użycie przycisku „Usuń konto” (lub równoważnego) lub skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta (stanowiące jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta) na adres: sklep@stokrotka.pl lub listownie na adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin. Po otrzymaniu takiego żądania przez Sprzedawcę Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu informatycznego Sprzedawcy, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania żądania Klienta.
 11. Do usunięcia Konta Klienta dochodzi także w przypadku złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu przez Klienta.
 12. W przypadku usunięcia Konta Klienta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.
 13. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: 1) korzystanie przez Klienta z Konta lub Sklepu z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich lub Regulaminu, 2) zaprzestanie korzystania z Konta przez co najmniej 3 lata liczone od ostatniego logowania do Konta, przy czym jeżeli Klient zaloguje się do Konta w okresie wypowiedzenia to wypowiedzenie uznaje się za niebyłe.
 14. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, do których należą: 1) powtarzające się naruszenia Regulaminu przez Klienta, pomimo otrzymania ostrzeżenia od Sprzedawcy z zagrożeniem możliwością wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie dopuszczenia się kolejnego naruszenia, 2) rażące naruszenie przez Klienta Regulaminu polegające w szczególności na dopuszczeniu się działania lub działań mogących utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub jeżeli z okoliczności wynika (z racji uporczywego lub ponawiającego charakteru), że Klient dopuścił się nadużycia w postaci celowego składania Zamówień jedynie po to, żeby je następnie anulować lub nie dokonać Odbioru Towaru podczas gdy Sprzedawca przygotował już Towar zgodnie z Zamówieniem, ponosząc w tym celu nakłady, 3) ujawnienie okoliczności, że Klient nie spełnia warunków do Rejestracji i posiadania Konta, o których mowa w Regulaminie.
 15. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta przesyłając je na Adres e-mail.
 16. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej wszystkie dane Konta zostaną usunięte za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.
 17. Sprzedawca ma prawo odmówić ponownej Rejestracji i utworzenia Konta Klientowi, któremu wypowiedziano umowę o prowadzenia Konta z przyczyn wskazanych w ust 13 pkt 1) lub ust. 14 powyżej.

IV. Warunki Składania Zamówień i zawarcie Umowy

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia odbywa się w Terminie Odbioru Zamówienia lub w Terminie Dostawy, który jest wybrany przez Klienta spośród terminów dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia.
 2. Wymagania techniczne do złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie: dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

  Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Sklep Klient powinien:
  • korzystać z aktualnej wersji przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub równorzędnych,
  • posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
  • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
  • włączyć obsługę plików cookies,
  • włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows),
  • posiadać aktywne konto e-mail.
  Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Klient składa Zamówienie wybierając Towary z oferty Sklepu. Dodawanie Towarów do Koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego Koszyk i opisanego jako "Dodaj do koszyka". Koszyk znajduje się w prawej górnej części Strony Internetowej.
 4. Następnie:
  • Klient wybiera sposób realizacji Zamówienia: formę płatności oraz dzień i przedział czasowy Odbioru Zamówienia, • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”,
  • jeżeli Klient nie jest zalogowany może zalogować się właśnie na tym etapie,
  • Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za zakup Towarów zrobionych w Sklepie jest zobowiązany do wyboru dowodu zakupu jako „Faktura VAT” i podania dodatkowo nazwy firmy, na którą ma być wystawiona faktura, numeru NIP oraz adresu siedziby firmy Klienta,
  • przejście do następnego etapu odbywa się przez przycisk „Przejdź dalej”,
  • w tym etapie Klient powinien sprawdzić dane Zamówienia i zaakceptować Regulamin,
  • potwierdzenie Zamówienia i przekazanie go do realizacji odbywa się przez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  • na Adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość potwierdzającą złożenia Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na Adres e-mail Klienta (tym samym Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki Umowy przesyłając je na Trwałym nośniku).

VI. Odbiór towarów

 1. Zasady odbioru Towaru uregulowane w niniejszym punkcie VI dotyczą sytuacji gdy Klient wybrał opcję „Odbiór w punkcie”, natomiast w przypadku wyboru opcji „Dostawa” stosuje się postanowienia Regulaminu Dostaw.
 2. Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru Towarów w Placówce wybranej podczas składania Zamówienia. Osobisty odbiór Towarów następuje w wybranym przez Klienta Terminie Odbioru Zamówienia. Odbiór Towaru następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów w kasie Placówki przeznaczonej do wydawania Towarów zamówionych w Sklepie. Przy Odbiorze Towaru należy podać numer Zamówienia lub imię i nazwisko/nazwę Klienta, który złożył Zamówienie.
 3. Klient, w którego Zamówieniu znajdują się Towary z kategorii Alkohole zobowiązuje się do odbioru tych Towarów na zasadach opisanych w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
 4. Wyboru Terminu Odbioru Zamówienia, spośród dostępnych do wyboru dat, Klient dokonuje podczas składania Zamówienia i może wówczas wybrać odpowiedni godzinny przedział czasowy, w którym będzie realizowane Zamówienie.
 5. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia w dniu Odbioru, Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na Adres e-mail.
 7. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nie odebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni roboczych od anulowania Zamówienia.

VII. Płatności

 1. Klient może dokonać płatności w chwili składania Zamówienia lub przy Odbiorze Towaru.
 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
  1. przy Odbiorze Zamówienia:
   • gotówką - zapłata należności następuje w polskich złotych.
   • kartą płatniczą lub kredytową
   • BLIK-iem
  2. przy składaniu Zamówienia (płatność online):
   • kartą płatniczą lub kredytową:
   • przelewem bankowym lub płatnością elektroniczną
   • BLIK-iem
   • Google Pay
 3. W celu dokonania płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online, z którym współpracuje Sprzedawca.
 4. W celu dokonania płatności elektronicznej Klient zostanie przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego dostawcy usług płatniczych.
 5. Sprzedawca potwierdzi dokonanie płatności on-line na podany przez Klienta Adres e-mail. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany pierwotnie zaakceptowanej przez Klienta ceny i wynikającej z tego kwoty do zapłaty, maksymalnie o 20% wartości Zamówienia z uwagi na rozbieżność gramatur Towarów sprzedawanych na wagę.
 7. W przypadku gdy wartość skompletowanego i przygotowanego do odbioru Zamówienia opłaconego on-line (w sposób opisany w punkcie 2b) będzie niższa niż zapłacona kwota, wówczas różnica zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy wartość skompletowanego Zamówienia miałaby okazać się wyższa niż kwota zapłacona on-line wówczas pracownik Sprzedawcy skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania zgody na realizację takiego Zamówienia i poinformowania o konieczności dopłaty różnicy w chwili Odbioru zakupów w sposób opisany w punkcie 2a), w szczególności gotówką lub kartą płatniczą lub kredytową.
 8. Zwrot przez Sprzedawcę nadpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi w terminie 3 dni roboczych po Odbiorze Zamówienia.

VIII. Aktywacja i dezaktywacja usługi newsletter

 1. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedawcy, a elementy graficzne i treści w nim zawarte stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Zakazanie jest modyfikowanie i wykorzystywanie tych treści w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bez zgody Sprzedawcy.
 2. W celu aktywacji usługi Newsletter należy:
  1. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  3. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej, udzielić wymaganej zgody/zgód i aktywować przycisk „Zapisz się”.
 3. Klient może w każdym czasie dezaktywować usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi Newsletter. W celu dezaktywacji usługi Newsletter należy kliknąć odpowiedni link zawarty w treści (stopka) Newsletter’a. Z chwilą dezaktywacji usługi Newsletter Sprzedawca zaprzestaje przesyłania go na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

IX. Rękojmia konsumencka

 1. Postanowienia pkt IX Regulaminu określają zasady składania reklamacji w trybie rękojmi konsumenckiej, która może być składana przez Klientów, którzy są Konsumentami albo Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową, bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową (rękojmia) stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może:
  1. żądać naprawy lub wymiany Towaru; Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi konsumenckiej, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Szczegóły są uzgadniane indywidualnie w ramach danej reklamacji. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Towaru są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;
   2. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
   3. Towar jest nadal niezgodny z Umową, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić ten Towar do zgodności z Umową;
   4. niezgodność Towaru z Umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny Towaru wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Towaru z Umową jest istotna. Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy ogranicza się do Towarów niezgodnych z Umową. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych z zakupionych przez Klienta Towarów, Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do Towarów niezgodnych z Umową. W odniesieniu do innych (pozostałych) Towarów, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży wyłącznie, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy jego koszt.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, realizacją Umowy lub w związku z realizacją przez Sprzedawcę usług określonych w punktach III i VIII Regulaminu oraz dotyczące działania Serwisu, Klient może składać w dowolnej formie, w tym między innymi:
  1. pisemnie na adres: „Stokrotka” sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, lub
  2. pocztą elektroniczną, na adres: sklep@stokrotka.pl, lub
  3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.sklep.stokrotka.pl - przycisk „Formularz kontaktowy”, d. w przypadku wykrycia niezgodności Towaru z Umową w chwili Odbioru Towaru, Klient może zgłosić reklamację pracownikowi Placówki
 6. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym terminie uważa się, że uznał reklamację.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie – w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu informowania.
 8. W treści reklamacji Klient powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie danych. Sprzedawca zachęca, jeżeli jest to możliwe, o dołączanie do reklamacji zdjęć przedstawiających niezgodność Towaru z umową i jego wad, co może pozwolić na sprawniejsze rozpatrzenie niektórych reklamacji i, w zależności od zgłaszanych żądań lub podstaw reklamacji, może pozwolić na wyeliminowanie konieczności dostarczania, odbioru lub wysyłki Towaru,
 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona. Jeżeli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym, są zawarte w dokumencie gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 10. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o sposobie załatwienia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni, odpowiednio od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny lub od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Każdorazowo dopuszczalny jest osobisty odbiór pieniędzy przez Klienta w Placówce, w której Klient dokonał Odbioru Towarów.
 11. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Konsument może także uzyskać informacje dotyczące polubownych metod rozstrzygania sporów na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php). Sądownictwo polubowne zapewniają stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej.
 12. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowa systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 13. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca informuje, że do Umów zawartych przed tą datą, przez Konsumentów i Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta, stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi tj. przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.

IX A. Reklamacje przedsiębiorców.

Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia takiego Klienta (Przedsiębiorcy) do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi (Przedsiębiorcy) ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone takim Klientom (Przedsiębiorcom) z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za zakup danego Towaru.

X. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu lub z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z tych wzorów nie jest obowiązkowe.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do Umowy w dowolnej formie, w tym na przykład pisemnie pocztą na adres: „Stokrotka” sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@stokrotka.pl .
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem przewidzianym na odstąpienie od Umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary oraz koszty dostarczenia zwracanych Towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od Umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres do zwrotu (odesłania) Towaru jest podany jest w Serwisie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia (np. mrożonki, owoce, warzywa, mięso, wędliny, sery);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w niniejszym punkcie X przysługuje Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on Umowę jako Przedsiębiorca.

XI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ) jest: Stokrotka sp. z o.o. w Lublinie z siedzibą na ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000016977
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach:
  1. realizacji i obsługi zamówień Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych Osobowych,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  5. udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  6. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych,
  7. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych Osobowych, dotyczących m.in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
 3. Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych czyli wykonujące na jego rzecz usługi informatyczne, administracyjne, marketingowe i prawne. W przypadku płatności online dane osobowe będą przekazywane do firmy obsługującej płatność online. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 4. Okres przetwarzania danych Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
  1. dane przetwarzane na podstawie Umowy będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  2. w przypadku założenia Konta Klienta – w systemie informatycznym obsługującym Sklep - dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień;
  3. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
  4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
  5. jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji na temat produktów i usług Administratora Danych Osobowych, w przypadku jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora Danych Osobowych.
 5. Klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora Danych Osobowych.
 7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu, prezentowaniu ich w Serwisie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Sklep co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.
 8. Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres Administratora Danych Osobowych lub daneosobowe@stokrotka.pl

XII. Obsługa plików cookies

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania z Serwisu są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, Sprzedawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Dlatego Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie Polityka Prywatności.

XIII. Zabezpieczenia

 1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa zapewniające poufność, integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 2. Wszelkie czynności przetwarzania są realizowane z uwzględnieniem i bezwzględnym stosowaniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016.
 3. Dostęp do danych osobowych Klientów ma Administrator Danych Osobowych prowadzący sklep internetowy na stronie www.sklep.stokrotka.pl. Do danych osobowych Klienta mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i Sklepu internetowego.

XIV. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze Sklepem przez Infolinię lub za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie na stronie Sklepu www.sklep.stokrotka.pl w zakładce "Kontakt".

XV. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W każdej chwili Regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z Serwisu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;
  3. zmiana w zakresie oferowanych metod realizacji odbioru, dostawy lub form płatności;
  4. konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  5. zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;
  6. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa.
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od jej opublikowania w Serwisie. Termin ten może być skrócony jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności Regulaminu z przepisami prawa. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link oznaczający brak zgody na zmianę Regulaminu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie lub Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu może poinformować o dezaktywacji Konta Klienta poprzez wysłanie zawiadomienia o tym na adres sklep@stokrotka.pl lub pisemnie na adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.
 5. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Zmiana Załącznika Nr 2 dotyczącego zasad sprzedaży Towarów z kategorii Alkohole w zakresie aktualizacji informacji dotyczących miejsc sprzedaży oraz wydanych zezwoleń będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania w Serwisie.
 7. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 11 marca 2024 r.
  Załączniki  
Zgłoś
błąd
Pomóż nam
udoskonalić nasz sklep!
Chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom i stale rozwijać sklep, zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag, problemów, a także nowych funkcjonalności, które Państwa zdaniem ułatwią korzystanie z serwisu. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje!